SS BK Karlovy Vary a BK Lokomotiva KV

Stanovy zapsaného spolku

SPORTOVNÍ SPOLEK BK KARLOVY VARY

 

Článek 1.

SPORTOVNÍ SPOLEK BK KARLOVY VARY, (dále jen „SSBK KV“ nebo „Spolek“) je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založený k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel SSBK KV podle těchto Stanov.

 

Článek 2.
Základní ustanovení

1. Název Spolku zní: SPORTOVNÍ SPOLEK BK KARLOVY VARY

Spolek běžně používá rovněž označení: SSBK KV

2. Sídlo spolku: Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary           

3. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.       

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou s působností na celém území České republiky.         

       
Článek 3.
Poslání, účel a činnost Spolku

1.  Posláním Spolku je úsilí o rozvoj sportovního odvětví - basketbalu, jeho provozování pro mládež a dospělé, s cílem připravit talentované jedince pro dosažení nejvyšší výkonnosti v tomto druhu sportu.

2. V souladu s posláním Spolku je jeho účelem:

a) poskytování obecně prospěšných činností v oblasti sportovního odvětví basketbalu v duchu pravidel fair play s hlavní působností v Karlových Varech;

b) vytváření podmínek pro trénování basketbalu pro své členy a to zejména v Karlovarském kraji a okolí;

c) zajištění účasti některých svých členů v mistrovských soutěžích a basketbalových soutěžích organizovaných ČBF;

d) hájení zájmů svých členů, a za tím účelem oprávnění spolupráce s jinými institucemi, právnickými či fyzickými osobami, zejména pak s ČBF;

e) kooperace s jinými spolky majícími shodné či obdobné poslání;

f) vyhledávání a výcvik nových členů Spolku;

g) propagační a popularizační činnost týkající se SSBK KV a basketbalu obecně;

 

3. Vedlejší a doplňková činnost Spolku:

a) organizování sportovních akcí (souvisejících zejména s basketbalem), vytváření materiálních a nemateriálních podmínek pro tuto činnost;

b) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, kurzy);

c) poskytování služeb a poradenství.

 

 Článek 4.

Členství

1.Členství spolku se rozlišuje na:

a) člen spolku

b) člen klubu

Vznik členství

2. O členství ve Spolku se může ucházet každá fyzická osoba či fyzická osoba podnikající, která souhlasí s posláním a účelem Spolku, je rozhodnuta podílet se podle svých možností na jejich uskutečňování.

3. Členství ve Spolku je dobrovolné. Právo požádat o členství má každý a zároveň nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.

4. Členem Spolku může být zejména sportovec – basketbalista, trenér, organizační pracovník nebo spolupracovník, ale členem spolku není zákonný zástupce sportovce basketbalisty či trenéra, kteří nedosáhly 18-ti let věku.

5. Členem klubu se může stát každá osoba, zejména sportovec – basketbalista, trenér, která je buď způsobilá k právním úkonům, nebo jejíž zákonný zástupce je k těmto úkonům oprávněn za tuto osobu jednat a podepisovat.

6. Členství ve Spolku vzniká vyplněním přihlášky a projednáním a schválením přihlášky uchazeče o členství za člena spolku nebo za člena klubu Členskou schůzí Spolku a uhrazením členského příspěvku. Zájemce v přihlášce vyplní své osobní údaje, vyplní druh členství, podepíše přihlášku a předá a zašle přihlášku na adresu Spolku uvedenou v záhlaví těchto stanov. V případě neschválení přihlášky uchazeče o členství ve Spolku touto ČSS, bude uchazeč o členství o tomto vyrozuměn VS nejpozději do 20 ti dní po dni konání schůze ČSS.

7. V případě, že se o členství člena spolku nebo klubu ve Spolku uchází uchazeč mladší osmnácti let, musí být v přihlášce uveden souhlas jeho zákonného zástupce.

8. Člen má právo:

* účastnit se činnosti a jednání Spolku a být o jeho činnosti informován;

* účastnit se jednání orgánů Spolku;

* pouze člen spolku s právem hlasovacím po dosažení osmnácti let věkua min. 5-ti let členství ve spolku má právo volit na ČSS,

* pouze člen spolku s právem hlasovacím po dosažení osmnácti let věku a min. 5-ti let členství ve spolku má právo být volen do všech orgánů Spolku;

* předkládat kdykoliv návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku.

* podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku;

* obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

* pouze člen spolku má právo účastnit se jednání Valné hromady spolku.

9. Každý člen má povinnost:

* dodržovat tyto Stanovy, rozhodnutí orgánů Spolku a vnitřní předpisy vydané orgány Spolku.

* platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených na jednání ČSS.

* aktivně hájit zájmy Spolku, svou činností naplňovat cíle Spolku a to včetně obecných cílů popsaných ve Stanovách a specificky definovaných Výborem Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly s tímto v rozporu. Rozpornost jednání člena Spolku s cíli Spolku posoudí kdykoliv Výbor Spolku.

* V případě vystoupení ze Spolku provést finanční vypořádání svých závazků vůči Spolku, do jednoho měsíce od doručení jeho oznámení o vystoupení Spolku.                     

10. Členství zaniká:

- Dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku VS.

- Dnem doručení rozhodnutí VS o vyloučení členu nebo dnem zveřejnění takového rozhodnutí na internetových stránkách Spolku.

- Včasným a řádným neuhrazením členského příspěvku na příslušné období kalendářního roku.

- Úmrtím člena.

- Zánikem Spolku.

 

Článek 5.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

- Členská schůze Spolku (ČSS)

- Výbor Spolku (VS)

- Prezident

- Manažer

 

Článek 6.

Členská schůze Spolku

1. ČSS je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku s právem hlasovacím.

2. Zasedání ČSS svolává VS nejméně jednou ročně a též vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina všech členů Spolku s právem hlasovacím, a stanoví termín jeho konání.

3. ČSS je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů Spolku s právem hlasovacím. Nesejde-li se usnášeníschopná ČSS, vyhlásí předsedající schůze 30 minutovou přestávku a po skončení přestávky předsedající zahájí jednání ČSS za účasti počtu přítomných členů Spolku s právem hlasovacím. ČSS je poté usnášeni schopná.

4. Každý člen Spolku s právem hlasovacím má 1 hlas. Zasedání ČSS je vždy neveřejné.

5. ČSS přijímá svá rozhodnutí hlasováním, tj. zdvižením ruky pro, proti a zdržení se hlasování. Hlasy sečte osoba pověřená sčítáním hlasů, výsledek se porovná se stavem přítomných a vyhlásí. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku s právem hlasovacím, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

6. Zasedání ČSS řídí Prezident nebo jiný člen VS jím pověřený.

7. Rozhodnutí o změně stanov, rozhodnutí o zrušení nebo rozhodnutí o přeměně Spolku je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí přítomní členové Spolku s právem hlasovacím mající třípětinovou většinu hlasů z hlasů přítomných s právem hlasovacím.

8. ČSS:

- schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o zrušení nebo přeměně Spolku,

- schvaluje plán budoucí činnosti Spolku předkládaný VS,

- volí členy VS z řad členů Spolku s právem hlasovacím, každého na funkční období šesti let,

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu, předkládané VS,

- schvaluje výši členských příspěvků a termín úhrady členských příspěvků,

- rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazečů o členství za členy za členy spolku nebo klubu,

- může si rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných členů Spolku s právem hlasovacím vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány Spolku.

 

Článek 7.

Výbor Spolku, Prezident a Manažer

Výbor Spolku

1. VS má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve všech záležitostech Spolku, a to v mezích stanov a rozhodnutí ČSS. VS zejména řídí činnost Spolku ve všech ohledech tak, aby bylo naplňováno poslání Spolku a záležitosti Spolku byly vedeny v souladu s právním postavením Spolku. Za svou činnost odpovídá ČSS.

2. VS má 3 členy, jejichž funkční období je šest let a mohou být voleni opakovaně bez omezení.

3. VS tvoří členové Spolku mající právo hlasovací a zvoleni ČSS. 

4. VS zejména:

- volí ze svého středu Prezidenta a Manažera,

- svolává nejméně jednou ročně jednání ČSS,

- přezkoumává a vydává rozhodnutí o vyloučení člena Spolku,

- připravuje podklady pro jednání ČSS,

- pověřuje jednotlivé členy VS či jiné členy správou činnosti Spolku v určeném rozsahu v mezích své působnosti,

- na své nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to jakýkoliv člen,

- připravuje zprávu pro ČSS o činnosti Spolku za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov nebo návrh cílů další činnosti,

- v mezích těchto stanov rozhoduje ve všech záležitostech Spolku a svými rozhodnutími – ve formě individuálního rozhodnutí či vnitřního předpisu – stanovuje povinnosti členům Spolku,

- dbá na účelné využívání finančních prostředků Spolku,

- rozhoduje o odměnách trenérů, případně dalších členů Spolku v souladu s pravidly financování a příslušným rozpočtech schváleným ČSS,

- zajišťuje archivaci veškeré dokumentace související s činností Spolku.

5. VS ze svého jednání pořizuje zápis, prostřednictvím kterého informuje členy o své činnosti. VS je povinen zveřejnit na svých internetových stránkách zápis ze svého jednání vždy do 2 týdnů ode dne, kdy jednání proběhlo.

6. Pokud počet členů VS klesne pod 3, plní funkce VS do jeho doplnění Prezident, pokud odstoupí Prezident, tak plní funkci Manažer, příp. kterýkoli člen VS. VS poté svolá do 30-ti dnů jednání ČSS, na kterém bude dovolen chybějící člen VS.

7. Jednání VS může svolat jakýkoliv jeho člen; VS se schází podle potřeby. Jednání VS organizuje a řídí Prezident nebo Manažer.

8. VS se usnáší hlasováním, zpravidla na svém zasedání. VS, rozhoduje-li při zasedání, může jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů VS.

9. VS se může usnést též hlasováním mimo zasedání s použitím prostředků komunikace na dálku; v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina všech členů VS. Zahájit hlasování může člen VS tím, že doručí všem členům VS návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně tří denní.

 

Prezident

1. Prezidenta volí ze svých členů VS a též jej odvolává.

2. Prezident zejména:

- zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku právně jedná vůči třetím osobám,

- rozhoduje ve všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout si ČSS nebo VS vyhradil pro sebe či jinou osobu nebo orgán,

- připravuje podklady pro jednání VS a řídí jednání VS,

- zajišťuje komunikaci a spolupracuje s ČBF.

3. Prezident je ze své činnosti odpovědný VS a VS je také řízen.

4. Prezident může písemně zplnomocnit jiné členy VS k právním jednáním jménem Spolku.

5. Prezidenta zastupuje, v době jeho nepřítomnosti delší jak 30 dnů nebo zaneprázdnění, Manažer, nebo jiný jím písemně pověřený člen VS. Funkci odstoupivšího Prezidenta vykonává do zvolení nového Prezidenta Manažer, příp. jiný člen VS pověřený k tomu VS.

6. Prezident není oprávněn z titulu své funkce zcizit majetek spolku či jakkoliv zatížit majetek spolku. V těchto věcech, pokud by byl oprávněn rozhodovat VS, je potom k takovému rozhodnutí o zcizení či zatížení majetku spolku zapotřebí podpisu Prezidenta a podpisu Manažera současně.

 

Manažer

1. Manažera volí ze svých členů VS a též jej odvolává.

2. Manažer zejména:

- zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku právně jedná vůči třetím osobám.

- rozhoduje ve všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout si ČSS nebo VS vyhradil pro sebe či jinou osobu nebo orgán,

- připravuje podklady pro jednání VS a řídí jednání VS,

- zajišťuje komunikaci a spolupracuje s ČBF.

3. Manažer je ze své činnosti odpovědný VS a VS je také řízen.

4. Manažera zastupuje v době jeho nepřítomnosti delší jak 30 dnů nebo zaneprázdnění, Prezident. Funkci odstoupivšího Manažera vykonává do zvolení nového Manažera Prezident, příp. jiný člen VS, pověřený k tomu VS.

5. Manažer není z titulu své funkce oprávněn zcizit majetek spolku či jakkoliv finančně zatížit majetek spolku. V těchto věcech, pokud by byl oprávněn rozhodovat VS, je potom k takovému rozhodnutí o zcizení či zatížení majetku spolku zapotřebí podpisu Prezidenta a podpisu Manažera současně.

 

Článek 8.    

Zásady hospodaření Spolku

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky členů, dary, dotace a granty a budou používány na činnost Spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli Spolku (publikování, služby atd.). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2. Koncepci hospodaření Spolku schvaluje ČSS. Finanční prostředky Spolku jsou používány na krytí:

- administrativně správních výdajů orgánů Spolku,

- služeb a prací nutných k činnosti Spolku.

3. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.

4. Za hospodaření Spolku odpovídá VS.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného ČSS.

 

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím, jak je uvedeno v čl. 6. těchto stanov. Bylo-li rozhodnuto o zrušení Spolku, jmenuje VS neprodleně likvidátora. VS též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co nejbližší účelu Spolku.

2. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužijí zejména ustanovení:

§ 156: rozhodnutí kolektivního orgánu se posuzuje výlučně podle těchto stanov,

§ 246 odst. 2: kooptovat je možné pouze u orgánu, kde to stanoví vnitřní právo Spolku,

§ 246 odst. 3: ustanovení o členské schůzi se nepoužijí pro žádný orgán Spolku.

3. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením Členskou schůzí Spolku konanou dne ...............

 

V Karlových Varech, dne .............


 

Stanovy zapsaného spolku

Basketbalový Klub Lokomotiva KARLOVY VARY

 

Článek 1.

Spolek BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY, (dále jen „BKL KV“ nebo „Spolek“) je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založený k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel BKL KV podle těchto Stanov.

 

Článek 2.

Základní ustanovení

1. Název Spolku zní:  BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY

Spolek běžně používá rovněž označení: BKL KV

2. Sídlo spolku: Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary           

3. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.       

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou s působností na celém území České republiky.         

       
Článek 3.

Poslání, účel a činnost Spolku

1. Posláním Spolku je úsilí o rozvoj sportovního odvětví - basketbalu, jeho provozování pro mládež a dospělé, s cílem připravit talentované jedince pro dosažení nejvyšší výkonnosti v tomto druhu sportu.

2. V souladu s posláním Spolku je jeho účelem:

a) poskytování obecně prospěšných činností v oblasti sportovního odvětví basketbalu v duchu pravidel fair play s hlavní působností v Karlových Varech;

b) vytváření podmínek pro trénování basketbalu pro své členy a to zejména v Karlovarském kraji a okolí;

c) zajištění účasti některých svých členů v mistrovských soutěžích a basketbalových soutěžích organizovaných ČBF;

d) hájení zájmů svých členů, a za tím účelem oprávnění spolupráce s jinými institucemi, právnickými či fyzickými osobami, zejména pak s ČBF;

e) kooperace s jinými spolky majícími shodné či obdobné poslání;

f) vyhledávání a výcvik nových členů Spolku;

g) propagační a popularizační činnost týkající se BKL KV a basketbalu obecně;

3. Vedlejší a doplňková činnost Spolku:

a) organizování sportovních akcí (souvisejících zejména s basketbalem), vytváření materiálních a nemateriálních podmínek pro tuto činnost;

b) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, kurzy);

c) poskytování služeb a poradenství.

 

Článek 4.

Členství

1. Členství spolku se rozlišuje na:

a) člen spolku

b) člen klubu

Vznik členství

2. O členství ve Spolku se může ucházet každá fyzická osoba či fyzická osoba podnikající, která souhlasí s posláním a účelem Spolku, je rozhodnuta podílet se podle svých možností na jejich uskutečňování.

3. Členství ve Spolku je dobrovolné. Právo požádat o členství má každý a zároveň nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.

4. Členem Spolku může být zejména sportovec – basketbalista, trenér, organizační pracovník nebo spolupracovník, ale členem spolku není zákonný zástupce sportovce basketbalisty či trenéra, kteří nedosáhly 18ti let věku.

5. Členem klubu se může stát každá osoba, zejména sportovec – basketbalista, trenér, která je buď způsobilá k právním úkonům, nebo jejíž zákonný zástupce je k těmto úkonům oprávněna za tuto osobu jednat a podepisovat.

6. Členství ve Spolku vzniká vyplněním přihlášky a projednáním a schválením přihlášky uchazeče o členství za člena spolku nebo za člena klubu Členskou schůzí Spolku a uhrazením členského příspěvku. Zájemce v přihlášce vyplní své osobní údaje, vyplní druh členství, podepíše přihlášku a předá a zašle přihlášku na adresu Spolku uvedenou v záhlaví těchto stanov. V případě neschválení přihlášky uchazeče o členství ve Spolku touto ČSS, bude uchazeč o členství o tomto vyrozuměn VS nejpozději do 20 ti dní po dni konání schůze ČSS.

7.  V případě, že se o členství člena spolku nebo klubu ve Spolku uchází uchazeč mladší osmnácti let,  musí být v přihlášce uveden souhlas jeho zákonného zástupce.

8. Člen má právo:

* účastnit se činnosti a jednání Spolku a být o jeho činnosti informován;

* účastnit se jednání orgánů Spolku;

* pouze člen spolku s právem hlasovacím po dosažení osmnácti let věkua min. 5-ti let členství ve spolku má právo volit na  ČSS,

* pouze člen spolku s právem hlasovacím po dosažení osmnácti let věku a min. 5-ti let členství ve spolku má právo být volen do všech orgánů Spolku;

* předkládat kdykoliv návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku,

* podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku;

* pouze člen spolku má právo účastnit se jednání Valné hromady spolku,

* obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

9. Každý člen má povinnost:

* dodržovat tyto Stanovy, rozhodnutí orgánů Spolku a vnitřní předpisy vydané orgány Spolku,

* platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených na jednání ČSS,

* aktivně hájit zájmy Spolku, svou činností naplňovat cíle Spolku a to včetně obecných cílů popsaných ve Stanovách a specificky definovaných Výborem Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly s tímto v rozporu. Rozpornost jednání člena Spolku s cíli Spolku posoudí kdykoliv Výbor Spolku.

* v případě vystoupení ze Spolku provést finanční vypořádání svých závazků vůči Spolku, do jednoho měsíce od doručení jeho oznámení o vystoupení Spolku.                     

10. Členství zaniká:

- Dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku VS.

- Dnem doručení rozhodnutí VS o vyloučení členu nebo dnem zveřejnění takového rozhodnutí na internetových stránkách Spolku.

- Včasným a řádným neuhrazením členského příspěvku na příslušné období kalendářního roku.

- Úmrtím člena.

- Zánikem Spolku.

 

Článek 5.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

- Členská schůze Spolku (ČSS)

- Výbor Spolku (VS)

- Prezident

- Manažer

 

Článek 6.

Členská schůze Spolku

1. ČSS je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku s právem hlasovacím.

2. Zasedání ČSS svolává VS nejméně jednou ročně a též vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina všech členů Spolku, a stanoví termín jeho konání.

3. ČSS je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů Spolku s právem hlasovacím. Nesejde-li se usnášeníschopná ČSS, vyhlásí předsedající schůze 30 minutovou přestávku a po skončení přestávky předsedající zahájí jednání ČSS za účasti počtu přítomných členů Spolku s právem hlasovacím. ČSS je poté usnášeni schopná.

4. Každý člen Spolku s právem hlasovacím má 1 hlas. Zasedání ČSS je vždy neveřejné.

5. ČSS přijímá svá rozhodnutí hlasováním, tj. zdvižením ruky pro, proti a zdržení se hlasování. Hlasy sečte osoba pověřená sčítáním hlasů, výsledek se porovná se stavem přítomných a vyhlásí. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku s právem hlasovacím, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

6. Zasedání ČSS řídí Prezident nebo jiný člen VS jím pověřený.

7. Rozhodnutí o změně stanov, rozhodnutí o zrušení nebo rozhodnutí o přeměně Spolku je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí přítomní členové Spolku s právem hlasovacím mající třípětinovou většinu hlasů z hlasů přítomných s právem hlasovacím.

8. ČSS:

- schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o zrušení nebo přeměně Spolku,

- schvaluje plán budoucí činnosti Spolku předkládaný VS,

- volí členy VS z řad členů Spolku s právem hlasovacím, každého na funkční období šesti let,

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu, předkládané VS,

- schvaluje výši členských příspěvků a termín úhrady členských příspěvků,

- rozhoduje o přijetí či nepřijetí uchazečů o členství za členy spolku nebo klubu,

- může si rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných členů spolku s právem hlasovacímvyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány Spolku.

 

Článek 7.

Výbor Spolku, Prezident a Manažer

Výbor Spolku

1. VS má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve všech záležitostech Spolku, a to v mezích stanov a rozhodnutí ČSS. VS zejména řídí činnost Spolku ve všech ohledech tak, aby bylo naplňováno poslání Spolku a záležitosti Spolku byly vedeny v souladu s právním postavením Spolku. Za svou činnost odpovídá ČSS.

2. VS má 3 členy, jejichž funkční období je šest let a mohou být voleni opakovaně bez omezení.

3. VS tvoří členové Spolku mající právo hlasovací a zvoleni ČSS.  

4. VS zejména:

- volí ze svého středu Prezidenta a Manažera,

- svolává nejméně jednou ročně jednání ČSS,

- přezkoumává a vydává rozhodnutí o vyloučení člena Spolku,

- připravuje podklady pro jednání ČSS,

- pověřuje jednotlivé členy VS či jiné členy správou činnosti Spolku v určeném rozsahu v mezích své působnosti,

- na své nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to jakýkoliv člen,

- připravuje zprávu pro ČSS o činnosti Spolku za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov nebo návrh cílů další činnosti,

- v mezích těchto stanov rozhoduje ve všech záležitostech Spolku a svými rozhodnutími – ve formě individuálního rozhodnutí či vnitřního předpisu– stanovuje povinnosti členům Spolku,

- dbá na účelné využívání finančních prostředků Spolku,

- rozhoduje o odměnách trenérů, případně dalších členů Spolku v souladu s pravidly financování a příslušným rozpočtech schváleným ČSS,

- zajišťuje archivaci veškeré dokumentace související s činností Spolku.

5. VS ze svého jednání pořizuje zápis, prostřednictvím kterého informuje členy o své činnosti. VS je povinen zveřejnit na svých internetových stránkách zápis ze svého jednání vždy do 2 týdnů ode dne, kdy jednání proběhlo.

6. Pokud počet členů VS klesne pod 3, plní funkce VS do jeho doplnění Prezident, pokud odstoupí Prezident, tak plní funkci Manažer, příp. kterýkoli člen VS. VS poté svolá do 30 - ti dnů jednání ČSS, na kterém bude dovolen chybějící člen VS.

7. Jednání VS může svolat jakýkoliv jeho člen; VS se schází podle potřeby. Jednání VS organizuje a řídí Prezident nebo Manažer.

8. VS se usnáší hlasováním, zpravidla na svém zasedání. VS, rozhoduje-li při zasedání, může jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů VS.

9. VS se může usnést též hlasováním mimo zasedání s použitím prostředků komunikace na dálku; v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina všech členů VS. Zahájit hlasování může člen VS tím, že doručí všem členům VS návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně tří denní.

 

Prezident

1. Prezidenta volí ze svých členů VS a též jej odvolává.

2. Prezident zejména:

- zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku právně jedná vůči třetím osobám,

- rozhoduje ve všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout si ČSS nebo VS vyhradil pro sebe či jinou osobu nebo orgán,

- připravuje podklady pro jednání VS a řídí jednání VS,

- zajišťuje komunikaci a spolupracuje s ČBF.

3. Prezident je ze své činnosti odpovědný VS a VS je také řízen.

4. Prezident může písemně zplnomocnit jiné členy VS k právním jednáním jménem Spolku.

5. Prezidenta zastupuje, v době jeho nepřítomnosti delší jak 30 dnů nebo zaneprázdnění, Manažer, nebo jiný jím písemně pověřený člen VS. Funkci odstoupivšího Prezidenta vykonává do zvolení nového Prezidenta Manažer, příp. jiný člen VS pověřený k tomu VS.

6. Prezident není oprávněn z titulu své funkce zcizit majetek spolku či jakkoliv zatížit majetek spolku. V těchto věcech, pokud by byl oprávněn rozhodovat VS, je potom k takovému rozhodnutí o zcizení či zatížení majetku spolku zapotřebí podpisu Prezidenta a podpisu Manažera současně.

 

Manažer

1. Manažera volí ze svých členů VS a též jej odvolává.

2. Manažer zejména:

- zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku právně jedná vůči třetím osobám.

- rozhoduje ve všech záležitostech Spolku, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout si ČSS nebo VS vyhradil pro sebe či jinou osobu nebo orgán,

- připravuje podklady pro jednání VS a řídí jednání VS,

- zajišťuje komunikaci a spolupracuje s ČBF.

3. Manažer je ze své činnosti odpovědný VS a VS je také řízen.

4. Manažera zastupuje v době jeho nepřítomnosti delší jak 30 dnů nebo zaneprázdnění, Prezident. Funkci odstoupivšího Manažera vykonává do zvolení nového Manažera Prezident, příp. jiný člen VS, pověřený k tomu VS.

5. Manažer není z titulu své funkce oprávněn zcizit majetek spolku či jakkoliv finančně zatížit majetek spolku. V těchto věcech, pokud by byl oprávněn rozhodovat VS, je potom k takovému rozhodnutí o zcizení či zatížení majetku spolku zapotřebí podpisu Prezidenta a podpisu Manažera současně.

 

Článek 8.    

Zásady hospodaření Spolku

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky členů, dary, dotace a granty a budou používány na činnost Spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli Spolku (publikování, služby atd.). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2. Koncepci hospodaření Spolku schvaluje ČSS. Finanční prostředky Spolku jsou používány na krytí:

- administrativně správních výdajů orgánů Spolku,

- služeb a prací nutných k činnosti Spolku.

3. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.

4. Za hospodaření Spolku odpovídá VS.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného ČSS.

 

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím, jak je uvedeno v čl. 6. těchto stanov. Bylo-li rozhodnuto o zrušení Spolku, jmenuje VS neprodleně likvidátora. VS též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co nejbližší účelu Spolku.

2. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužijí zejména ustanovení:

§ 156: rozhodnutí kolektivního orgánu se posuzuje výlučně podle těchto stanov,

§ 246 odst. 2: kooptovat je možné pouze u orgánu, kde to stanoví vnitřní právo Spolku,

§ 246 odst. 3: ustanovení o členské schůzi se nepoužijí pro žádný orgán Spolku.

3. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením Členskou schůzí Spolku konanou dne ...............

 

V Karlových Varech, dne .............